Občanské sdružení JOB vzniklo v roce 1998 jako seskupení lidí podílejících se na systémovém rozvoji i praktické podpoře a transformaci sociálních služeb a školského systému v rámci celé ČR.
Činnost sdružení je od počátku vzniku zaměřena především na realizaci informačních, konzultačních a vzdělávacích programů pro cílové skupiny pracovníků v sociálních službách a ve školství a praktickou aplikaci takto získaných znalostí a dovedností do jejich každodenní praxe.
Pro vývoj, návrh, přípravu a realizaci výše uvedených aktivit využíváme jednak naše vlastní, v praxi ověřené poznatky, ale samozřejmě i poznatky získané či generované na základě spolupráce s ostatními institucemi, organizacemi a odborníky na danou problematiku.
Naše sdružení má za sebou mnohaleté zkušenosti s přípravou a realizací různých projektů, ale i s vlastním projektovým managementem.
Námi realizované projekty a aktivity jsou zaměřeny celorepublikově. V oblasti sociálních služeb se věnujeme především problematice rozvoje kvality a plánování sociálních služeb (zavádění standardů kvality sociálních služeb, systematické práci na zvyšování kvality v sociálních službách a plánování sociálních služeb) a v poslední době jsme vyvinuli systém kvalitního řízení sociálních služeb QMSS, který byl již úspěšně ověřen v praxi. V rámci našich poradenských, konzultačních a vzdělávacích aktivit spolupracujeme s mnoha poskytovateli sociálních služeb i jejich zřizovateli a zadavateli.

Pro pracovníky ve školství pořádáme řadu seminářů a dlouhodobých projektů, týkajících se školské reformy, zavádění rámcových vzdělávacích programů, inovativních metod a forem práce s žáky apod.
Sdružení, jako první v republice, provozovalo v letech 1998 až 2003 Informační centrum pro oblast sociální práce, které se stalo vyhledávaným vzdělávacím centrem s komplexním vzdělávacím a realizačním servisem.
V současné době je činnost sdružení programově rozdělena do dvou sekcí. Jedná se o Sekci rozvoje kvality a plánování sociálních služeb a Sekci vzdělávání ve školství.

Poslání Občanského sdružení JOB

Posláním Občanského sdružení JOB je poskytovat prostor, zázemí a podporu jednotlivým programovým sekcím, jejichž činnost je vykonávána v souladu s principy sdružení, a tím přispívat k utváření a rozvoji občanské společnosti.

Cíle dle stanov JOB o.s.

 • Obhajoba lidských a občanských práv, základních svobod a povinností osob, které jsou některým, například sociálním systémem, označeny za nezpůsobilé (osoby staré, osoby s poruchami učení a další znevýhodněné skupiny nebo jednotlivci atd.)
 • Organizování a realizace sociálních služeb v rámci celé ČR (obce i regiony).
 • Organizování a realizace systému a sítě služeb, který by nevylučoval příjemce z místního společenství (pomoc rodinám, vzdělávání, poradenství, zaměstnávání na volném trhu práce, podporované a chráněné zaměstnávání, nezávislé, podporované a chráněné bydlení, ošetřování, domácí péče, výkon opatrovníka atd.).
 • Poskytování sociálních služeb ve shodě se „Standardy kvality sociálních služeb Občanského sdružení JOB“ (aktuální verze používaných standardů je vždy vyjednána v rámci sdružení a určena interní směrnicí). Sociální služby poskytované v rámci činnosti sdružení realizovat na základě jasně definovaného poslání a cílů služby a deklarovat je jako veřejný závazek.
 • Iniciace, konzultace, poradenství a realizace činností v rámci procesu deinstitucionalizace stávajících sociálních institucí, projekty a provedení.
 • Zakládat a provozovat školy se specializovaným, integrovaným, inklusivním i exkluzivním, alternativním nebo inovativním vzdělávacím programem.
 • Poskytovat, organizovat a realizovat informační, poradenské, konzultační a vzdělávací služby a aktivity zaměřené primárně na sociální oblast a školství se sekundárním přesahem do všech souvisejících oblastí (např. databáze informací, informační centra, vzdělávací, terapeutické, rozvojové kurzy, výcviky, semináře, projekty, publikační a vydavatelská činnost, vzdělávání a realizace služeb z oblasti internetu a práce s výpočetní technikou HW i SW, tvorba a administrace webových stránek a realizace služeb v souvisejících oblastech a činnostech atd.).
 • Poskytovat informační a poradenské služby, týkající se sociální problematiky, občanům Královehradeckého kraje s přesahem do celé ČR, a to v ústní, písemné a elektronické formě.
  Podporovat sociálně znevýhodněné skupiny a jednotlivce v jejich začleňování do místních komunit, připravovat a realizovat aktivity a projekty tématicky zaměřené na prevenci a řešení negativních postojů a sociálně patologických jevů ve společnosti.
 • Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality školského systému poskytováním servisu pedagogům, žákům a studentům, rodičům (zákonným zástupcům), veřejnosti a dalším subjektům formou vzdělávání, distribuce informací a konzultační činnosti.
  Přispívat k rozvoji a zvyšování kvality sociálních služeb poskytováním servisu zadavatelům, poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, veřejnosti a dalším subjektům formou vzdělávání, shromažďováním a distribucí informací a konzultační činnosti.
 • Poskytovat podporu lidem se sociálním, tělesným, smyslovým a mentálním handicapem tak, aby měli možnost uplatnit se na trhu práce, a tím přispívat k jejich integraci do společnosti, formou podporovaného zaměstnávání, realizace tranzitních programů a dalších souvisejících aktivit.
 • Realizovat projekty, aktivity a poskytovat služby zaměřené na práci s veřejností (Komunitní plánování atd.).
 • Podílet se na prosazování a realizaci rovnoprávného postavení státních a nestátních poskytovatelů sociálních služeb v rámci sítě sociálních služeb v ČR, a to hlavně v oblasti rovnoprávného přístupu k finančním zdrojům a k rovnoprávným podmínkám při poskytování sociálních služeb.
 • Iniciovat, podporovat a realizovat vznik nových typů služeb poskytovaných poskytovateli sociálních a příbuzných služeb (právnické osoby, fyzické osoby). Realizovat programy rozvíjející jejich profesní, osobnostní a manažerské schopnosti. Snažit se tento trend naplňovat i osobním příkladem, ve své vlastní práci a předávat získané zkušenosti při naplňování cílů sdružení
 • Za účelem, zajištění vícezdrojového financování stabilního provozu organizace a rozvoje činností sdružení, získávání financí na pokrytí spoluúčasti na projektech, zachování důstojných podmínek pro práci členů, spolupracovníků a dobrovolníků sdružení, připravovat a realizovat podpůrné aktivity a jejich realizací vzniklý finanční přínos použít výhradně pro financování činnosti občanského sdružení JOB, popřípadě k podpoře aktivit spolupracujících subjektů v součinnosti při naplňování a prosazování společných cílů a zájmů.
 • Realizovat projekty, provedení a spolupráce v rámci realizace projektů Evropské unie a to ve všech Evropskou unií podporovaných oblastech, včetně poradenství a konzultací při přípravě těchto projektů.